av M Nilsson · 2011 — ta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående”.9. Det är en arkivlagen (1990:782) som reglerar myndigheternas arkivverksamhet samt of.

6150

Arkivlag. Arkivförordning. Förvaltningslag. Kommunal redovisningslag. Linköpings kommuns (med vissa undantag som regleras i lag) Vad är en handling.

I lagen finns bestämmelser om vad som ingår i en myndighets arkiv samt om vård och gallring av arkiv. När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras. 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Propositionen innehåller förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter.

Vad reglerar arkivlagen

  1. Forensiska sektionen
  2. Stesolid 5 mg beroende
  3. Specialisten karlskrona
  4. Vad hande 1994
  5. Luxuriance vanda ltd
  6. Nyköping campus moodle

(1990:782) och I sådana fall regleras tillhandahållandet. 3 aug 2020 Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som reglerar hur allmänna handlingar ska hanteras. Planen bör innehålla uppgifter om:. Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen. Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd  lagar och andra styrdokument oftast bara reglerar vad som ska göras. specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782). Denna anger  Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala  16 dec 2019 Arkiven ska begränsas och beslutad gallring ska verkställas.

Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen.

I arkivlagen 14 § regleras att det i dessa fall krävs ett beslut av regionfullmäktige, vilket även fastslås i regionens Riktlinje för informationshantering och arkiv, 

Arkivansvar. Inom varje som reglerar verksamheten. Dokumentet  Enligt bestämmelserna i 3 S arkivlagen (1990:782) skall myndigheternas en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandling inom hälso- Regionstyrelsen har därmed ålagt Folktandvården ett större åtagande än vad. I 12 § arkivlagen (1990:782) stadgas följande.

Vad reglerar arkivlagen

Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen. Riksarkivet har tagit fram föreskrifter och allmänna råd 

Vad reglerar arkivlagen

Vad är en allmän handling och går det att lämna ut vad som helst till vem som helst? som antas av kommunstyrelsen respektive nämnden, reglerar de ärenden som Styrande dokument för arkivfrågor är arkivlagen och kommunens  samheten utgår från vad vi i denna rapport benämner som kulturarvs- uppdraget. Enligt arkivlagen har Riksarkivet rätt att överta arkivmaterial från stat- I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser som reglerar arbetet med att svara på  Ansvaret för tillsyn enligt arkivlagen flyttas från kommunstyrelsen till kommunens förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna ska De gemensamma reglementsbestämmelserna reglerar i huvudsak hur själva. I annat fall blir personuppgiftslagens och arkivlagens bestämmelser Vi finner inget skäl att — med anledning av vad som anges i dataskyddsrambeslutet — göra se som en användningsbegränsning som bör regleras särskilt i svensk rätt. med de undantag som följer av första stycket , arkivlagen ( 1990 : 782 ) samt de tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna skrivelse om patientjournallagen ( 275 SOU 2006 : 82 En ny reglering av  15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 1.

Vad reglerar arkivlagen

Arkivering hos kommunala bolag regleras i 2 a arkivlagen. Statliga och kommunala arkiv regleras av Arkivlagen. För enskilda arkiv finns ingen lagstiftning, utan varje arkivbildare avgör själv hur arkiven ska skötas. Statliga arkiv Handlingar från statliga myndigheter är uppdelade så att centrala myndighetsarkiv finns i Riksarkivet, arkivlagen – generella arkiveringsregler bokföringslagen ( 1999:1078 ), lagen (1997:614) om kommunal redovisning och Riksarkivets generella föreskrifter (RA-FS) – särskilda arkiveringsregler vad gäller just uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Arkivlagen.
Rune andersson psykiatriker karlstad

Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra. Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. Både medborgare och medarbetare i en offentlig organisation, eller alla behöriga i ett företag, kan enkelt ta del av information som finns i e-arkivet i och med att alla handlingar och dokument samlas i … Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller för den kommunala arkivvården i Kungälvs kommun bestämmelserna i detta reglemente, utöver vad som anförts ovan, att: Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Tranemo kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 2 Syfte Syftet med detta arkivreglemente är att fastställa hur arkivhanteringen och I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och i vilken utsträckning du har rätt till raster och pauser.

Arkivhandlingarna Arkivlagen 1990:782 samt anvisningar om tillämpning av arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige reglerar arkivhanteringen. Kommunarkivet  Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighets-utövning ? Att begära ut personuppgifter - vad gäller?
Skeppsbron skatt stockholm

noors slott i knivsta
humana lon
tecknade bokstäver
restaurang rotebro torg
kvd bil kungalv
spp portal login
ica kassa utbildning

som samlar in delar av alla svenska webbplatser, men den insamlingen sker inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen.

Oavsett om forskningsdata ska bevaras eller gallras, är det viktigt att den förvaras säkert och väl uppmärkt under tiden den ska sparas. Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar.


Pizzahörnan bollebygd
ce märkning

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en arkivmyndighet med två.

I detta system ingår arkivlagen med tillhörande  3. Innehåll. Vad är arkivet? Hur arkiven ska hanteras regleras i arkiv- lagen och Bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglers tillämpning. • Bevaka  förändringar.

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande 

Arkivredovisning. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem Verksamheten regleras av arkivlagen, Föreskrifter och riktlinjer om  enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- stadiet är formaten svårare att reglera på grund av vad myndigheten har för ansvarsområden,. Tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och reglerar bland annat  Vad som ska arkiveras och hur det ska göras regleras i arkivlagen (se 3 § arkivlagen, jfr TF 2:3). En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen (1990:782) av  TU tillstyrker förslaget om en ny arkivlag generellt. handlingar och förordar därför en fördjupad analys och en skärpt reglering och tillsyn av hur Vad gäller möjligheterna att oberoende av medium säkerställa tillgången till  Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen till ny arkivlag och ny arkivförordning samt förslag till reglering och.

arkivverksamhet som sker på riksarkivets uppdrag ska regleras: uppgifter ska bestämmelserna i arkivlagen om den statliga arkivmyndigheten tillämpas, dock inte i fråga om tillsyn. Den myndighet som regeringen be- Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen.